top of page

Vedtægter

1. Foreningens navn er Dansk Meteorologisk Selskab, dens hjemsted er København.

2. Selskabet skal være et forum for diskussion af meteorologiske problemer, der kan fremme kendskabet til meteorologien og dens anvendelser.

3. Selskabets formål søges opfyldt igennem en række forskellige aktiviteter, som fx ved:

 • udgivelse af et meteorologisk skrift

 • afholdelse af møder

 • nedsættelse af arbejdsgrupper

 • arrangement af ekskursioner mv.

 • samarbejde med tilsvarende organisationer i andre lande.

4. Alle, som støtter selskabets formål, kan opnå medlemskab og modtager bladet Vejret.

Selskabet har følgende medlemskategorier:

 1. Ordinære medlemmer

 2. Passive medlemmer

 3. Studerende mv.

 4. Institutioner mv.

 5. Æresmedlemmer

 

B-medlemmer modtager ingen mødeindkaldelse. Kun A- og C-medlemmer (samt æresmedlemmer) modtager indkaldelse til generalforsamling mv., og kun disse medlemmer har stemmeret og er valgbare til selskabets bestyrelse.

 

 1. Bestyrelsen fastsætter om efteråret, under ansvar over for generalforsamlingen, det følgende års kontingent for de forskellige medlemskategorier. Kontingentet betales en gang årligt, senest ved udgangen af januar måned. Kontingentrestancer kan medføre ophør af medlemskabet.

 2. Bestyrelsen kan foretage eksklusionen af medlemmer, som skader selskabets omdømme eller misbruger selskabet til eget formål. Eksklusionen kan af medlemmet indbringes for en generalforsamling til endelig afgørelse.

 3. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed, og kun den kan varetage eller ændre selskabets love. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelsen vedlægges det reviderede regnskab samt budget for næste regnskabsår og meddeles skriftligt til de stemmeberettigede medlemmer eller bekendtgøres i medlemsbladet Vejret.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt budget for næste regnskabsår.

 4. Indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, idet formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige år.

 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-års periode.

 7. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med almindeligt flertal, uanset de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning skal foretages, når det forlanges af blot et medlem. Dog skal vedtægsændringer til urafstemning, hvor ændringerne, for at blive vedtaget, skal godkendes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til selskabets formand senest den 1. februar. Indkomne forslag (herunder forslag til bestyrelse) sættes på dagsordenen, der udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, af en generalforsamling, eller når mindst 1/10 og mindst 30 af de stemmeberettigede medlemmer retter henvendelse herom til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet, må indgives sammen med begæringen om den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. Efter modtagelsen af anmodningen skal bestyrelsen inden 30 dage og med mindst 14 dages varsel foranledige indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling.

 2. Bestyrelsen, som består af formand og 6 andre medlemmer, vælges på generalforsamlingen (jfr. 7). De konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær på første bestyrelsesmøde, umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager alle selskabets anliggender. Formand og kasserer har fuldmagt til på selskabets vegne at hæve på dets konti. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer uden for bestyrelsen.

 3. Opløsning af selskabet er kun gyldig, når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor på årets ordinære generalforsamling. Derefter skal der snarest af bestyrelsen indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og kun denne kan bestemme alt vedrørende selskabets opløsning og fordeling af selskabets eventuelle formue og ejendele.

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. marts 1983 med påfølgende urafstemning den 31. maj 1983.

bottom of page